Föreningen

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening med ett 50-tal medlemmar. Så gott som samtliga medlemmar är även boende i något av föreningens hus. För att kunna nyttja en lägenhet med bostadsrätt måste du vara medlem i föreningen.

Föreningens styrelsen sammanträder normalt en gång per månad. Vid dessa möten fattas även beslut om antagande av nya medlemmar. Ansökan om medlemskap i föreningen inlämnas skriftligen till föreningens styrelse. Styrelsen tar därefter ut en sk UC på den/de som ansökt om medlemskap. Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar.

Föreningen leds av en styrelse som ansvarar för löpande förvaltning och verkställande av föreningsstämmans beslut. Föreningen styrs av dess stadgar, Bostadsrättslagen och Föreningslagen i tillämpliga delar. Ordinarie föreningsstämma hålls årligen normalt i mars/april.

Inför stämman kan föreningens medlemmar lämna in motioner till föreningens styrelse. Observera dock att motioner måste vara inkomna i god tid och tas med i kallelsen till stämman.

Motioner som ej finns med i kallelse till stämman kan stämman inte fatta beslut om. Som medlem i föreningen bör du vara väl förtrogen med föreningens stadgar. I stadgarna regleras bl a några av dina skyldigheter mot föreningen t ex uppdelningen av ansvar för brist och skada i den ”egna” lägenheten, skyldighet att teckna särskild försäkring för bostadsrätt m.m.

Föreningens stadgar kan du ta del av genom att klicka på nedanstående länk:

Brf Eriksdals nya stadgar (2017)

Brf Eriksdals gamla stadgar

Utöver föreningsstämman har föreningen normalt två aktiviteter där samtliga medlemmar förväntas delta, en städ- och underhållsdag på våren och en på hösten.