Överlåtelse

Besiktning vid avflyttning
Vid försäljning av lägenheter görs avflyttningsbesiktning.

Du, som avflyttande bostadsrättsinnehavare (säljare), ska beakta följande:

* Ta i god tid kontakt med styrelsen för att genomföra en avflyttningsbesiktning.

* Meddela mäklaren att en avflyttningsbesiktning kommer att genomföras.

* Vid avflyttningsbesiktningen upprättar styrelsen ett besiktningsprotokoll. Där dokumenteras eventuella ombyggnader, förändringar eller skador som den avflyttande bostadsrättsinnehavaren har gjort/åsamkat bostadsrätten.

Avflyttningsbesiktningen:
* Är en handling mellan föreningen och den enskilde medlemmen som säljer.

* Får inte ingå som bilaga i sälj- och köpehandlingarna.

* Ersätter inte köparens undersökningsplikt.

* Får inte förväxlas med den övertagandebesiktning som sker mellan köpare och säljare.

* Bekostas av Brf Eriksdal.

Det som främst kontrolleras vid en avflyttningsbesiktning är att:
* Det inte finns allvarliga skador på t.ex. balkong och angränsande fasaddelar såsom borrhål i fasaden.

* Det inte har gjorts förändringar i bostadsrätten som inte godkänts av styrelsen t.ex. omfattande ombyggnationer som inte överensstämmer med bostadsrättens ursprungliga planritning såsom flytt av vattenledningar, nedtagna väggar m.m.

* Det inte finns synliga fel på installationer t.ex. vatten, värme, avlopp, ventilation, elsäkerhet.

* Det inte finns synliga konstruktions- och fuktskador.

* Det finns öppningsbarhet, låsning och tätning på fönster och säkerhetsdörr.

Om det vid en avflyttningsbesiktning upptäcks allvarliga fel och brister i bostadsrätten enligt ovanstående eller om otillåtna förändringar gjorts i samband med renovering kommer Brf Eriksdal ålägga den avflyttande bostadsrättsinnehavaren att åtgärda dessa på egen bekostnad i samråd med styrelsen. Styrelsen kan i dessa fall avvakta med att godkänna medlemskap för den tillträdande medlemmen till dess säljaren har fullgjort sina skyldigheter gentemot Brf Eriksdal.

I de fall en avflyttningsbesiktning resulterat i åtgärdskrav ska även en slutbesiktning göras på bekostnad av Brf Eriksdal.

Styrelsens godkännande av ny medlem
För att överlåtelse av en bostadsrättslägenhet ska bli giltig måste köparen först godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen. Denna fråga prövas av styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Mäklaren skickar överlåtelsekontrakt och ansökan om utträde för säljaren och inträde för köparen till vår ekonomiska förvaltare Fastum.

Fastum AB

Råsundavägen 18A

169 67 Solna

Tel: 08-502 573 40

E-post: kundsupport@fastum.se

OBS! Juridisk person godkänns inte som medlem/ägare.

Om styrelsen godkänner köparen som medlem i bostadsrättsföreningen blir köparen dock medlem i bostadsrättsföreningen först på tillträdesdagen som ska finnas angiven i köpehandlingen.

Om styrelsen inte godkänner köparen som medlem i bostadsrättsföreningen och köparen inte accepterar styrelsens beslut kan köparen alltid vända sig till Hyresnämnden och begära en överprövning av styrelsens beslut.

Avgifter
Vid överlåtelse utgår en administrativ avgift som uppgår till 2,5% av prisbasbeloppet. Avgiften debiteras köparen.

Vid pantsättning utgår en administrativ avgift på 1% av prisbasbeloppet.

Tänk på
att återlämna utkvitterade nycklar till barnvagnsrum eller förråd till styrelsen och lämna kvar nycklar och nyckelbrickor till portar, tvättstuga till köparen.

OBS! P-platser kan ej överlåtas till den nye medlemmen/ägaren.

OBS! Vid försäljning av bostadsrätt som tecknat bredbandsabonnemang genom föreningen, övergår abonnemanget på den nya innehavaren (köparen). Se mer under rubriken Bredband.

Kontakt med styrelsen
sker via e-post, telefon (se under fliken ”Styrelsen” eller anslagen lista i entrén) eller via skriftligt meddelande i föreningens brevlåda i entrén hus 66.