Överlåtelse

Besiktning vid avflyttning
Styrelsen för Brf Eriksdal har beslutat att det ska göras en avflyttningsbesiktning vid försäljning av lägenheter fr.o.m. 2016-01-01.

Du, som avflyttande bostadsrättsinnehavare (säljare), ska ta nedanstående i beaktande:

* Ta i god tid kontakt med styrelsen för att genomföra en avflyttningsbesiktning.

* Meddela mäklaren att en avflyttningsbesiktning kommer att genomföras.

* Vid en avflyttningsbesiktning upprättar styrelsen ett besiktningsprotokoll. Där dokumenteras eventuella ombyggnader, förändringar eller skador som den avflyttande bostadsrättsinnehavaren har gjort/åsamkat bostadsrätten.

Avflyttningsbesiktningen:
* Är en handling mellan föreningen och den enskilde medlemmen som säljer.

* Får inte ingå som bilaga i sälj- och köpehandlingarna.

* Ersätter inte köparens undersökningsplikt.

* Får inte förväxlas med den övertagandebesiktning som sker mellan köpare och säljare.

* Bekostas av Brf Eriksdal.

Det som främst kontrolleras vid en avflyttningsbesiktning är att:
* Det inte finns allvarliga skador på t.ex. balkong och angränsande fasaddelar såsom borrhål i fasaden.

* Det inte har gjorts förändringar i bostadsrätten som inte godkänts av styrelsen t.ex. omfattande ombyggnationer som inte överensstämmer med bostadsrättens ursprungliga planritning såsom flytt av vattenledningar, nedtagna väggar m.m.

* Det inte finns synliga fel på installationer t.ex. vatten, värme, avlopp, ventilation, elsäkerhet m.m.

* Det inte finns synliga konstruktions- och fuktskador.

* Det finns öppningsbarhet, låsning och tätning på fönster och säkerhetsdörr.

Om det vid en avflyttningsbesiktning upptäcks allvarliga fel och brister i bostadsrätten enligt ovanstående eller om otillåtna förändringar gjorts i samband med renovering kommer Brf Eriksdal ålägga den avflyttande bostadsrättsinnehavaren att åtgärda dessa på egen bekostnad i samråd med styrelsen. Styrelsen kan i dessa fall avvakta med att godkänna medlemskap för den tillträdande medlemmen till dess säljaren har fullgjort sina skyldigheter gentemot Brf Eriksdal.

I de fall en avflyttningsbesiktning resulterat i avhjälpande åtgärder ska även en slutbesiktning göras på bekostnad av Brf Eriksdal.

Styrelsens godkännande av ny medlem
För att överlåtelse av en bostadsrättslägenhet ska bli giltig måste köparen först godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen. Denna fråga prövas av styrelsen i bostadsrättsföreningen. En kopia av den UC som banken tagit på köparen ska överlämnas till styrelsen som underlag till beslutet om godkännande av köparen.

Överlåtelsekontrakt och ansökan om utträde för dig och inträde för köparen skickas till vår ekonomiska förvaltare Canseko AB. En digital kopia av kontraktet skickas via e-post till styrelsens ordförande för godkännande. Om man har kontakt med en mäklare vid försäljning sköter de dessa kontakter. Styrelsen behandlar ansökan om inträde och utträde så fort som möjligt dock maximalt inom 4 veckor.

Canseko AB adress är:
Canseko AB
Box 95
SE 182 11 DANDERYD
Besöksadress: Mörbyleden 22 (mitt emot Statoil)
Tel: 08-544 950 86, Fax: 08-544 950 87
E-post: info@canseko.se Webbplats: www.canseko.se

OBS! Juridisk person godkänns inte som medlem/ägare.

Om styrelsen godkänner köparen som medlem i bostadsrättsföreningen blir köparen dock medlem i bostadsrättsföreningen först på tillträdesdagen som ska finnas angiven i köpehandlingen.

Om styrelsen inte godkänner köparen som medlem i bostadsrättsföreningen och köparen inte accepterar styrelsens beslut kan köparen alltid vända sig till Hyresnämnden och begära en överprövning av styrelsens beslut.

Avgifter
Vid överlåtelse utgår en administrativ avgift som uppgår till 2,5% av ett prisbasbelopp (ca 1 100 kr) . Avgiften debiteras köparen.

Vid pantsättning utgår en administrativ avgift på 1% av ett prisbasbelopp (ca 450 kr).

Tänk på
att återlämna utkvitterade nycklar till barnvagnsrum eller förråd till styrelsen och lämna kvar nycklar till portar, tvättstuga (inkl. bokningskolv) till köparen.

OBS! P-platser kan ej överlåtas till den nye medlemmen/ägaren.

OBS! Vid försäljning av bostadsrätt som tecknat bredbandsabonnemang genom föreningen,  så övergår abonnemanget på den nya innehavaren (köparen). Se mer under rubriken Bredband.

Kontakt med styrelsen
sker via e-post eller telefon (se anslagen lista i entré )  eller via lapp i föreningens brevlåda som sitter i port 66/70